Uputstvo za autore

Dostavljeni radovi moraju predstavljati originalan neobjavljen rad koji nije dostavljen za publikaciju na drugom mjestu.

Radovi će biti kategorisani s obzirom na njihovu formu i sadržinu po sljedećim principima[1]:

1) Originalni naučni rad sadrži uvod, metode, rezultate i raspravu (tzv. IMRAD šema) u kojem se prvi put publikuje tekst o rezultatima sopstvenog istraživanja ostvarenog primjenom naučnih metoda, koje mogu da se provjere.

(2) Pregledni rad je rad koji donosi nove sinteze nastale na osnovu pregleda najnovijih djela o određenom predmetnom području, koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor ostvario određeni doprinos.

(3) Kratko ili prethodno saopštenje je originalni naučni rad, ali manjeg obima ili preliminarnog karaktera gdje neki elementi IMRAD-a mogu biti ispušteni, a radi se o sažetom iznošenju rezultata završenog izvornog istraživačkog djela ili djela koje je još u izradi.

(4) Naučna kritika, odnosno polemika ili osvrt je rasprava na određenu naučnu temu, zasnovana isključivo na naučnoj argumentaciji, gdje autor dokazuje ispravnost određenog kriterijuma svoga mišljenja, odnosno potvrđuje ili pobija nalaze drugih autora.

(5) Stručni rad je prilog u kome se nude iskustva korisna za unapređenje profesionalne prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu, već na upotrebljivosti rezultata izvornih istraživanja i na širenju znanja.

(6) Informativni prilog je uvodnik, komentar i slično.

Kategorisanje radova vrši uredništvo. Svaki naučni rad ocjenjuju najmanje dva recenzenta, kojima nije poznat identitet autora, kao što ni autoru nije poznat identitet recenzenata.

Dostavljanje radova

Radovi se dostavljaju isključivo putem e-maila na racunovodstvo@blc.edu.ba. Radovi se dostavljaju u dva primjerka, od kojih jedan ne sadrži ime autora. Preporuka je da radovi budu do 10 stranica, ali mogu se iznimno razmotriti i duži radovi.

Postupak recenzije

Svaki rad će biti predmet dvije nezavisne recenzije. Pri tome recenzentima neće biti poznato ime/imena autora, niti će autorima biti poznata imena recenzenata.

Izjava o originalnosti djela

Nakon što je obavješten o prihvatanju rada za objavljivanje u zborniku, autor potpisuje izjavu da je rad njegovo originalno djelo, kao i da nije ranije objavljen niti predat za objavljivanje u drugom naučnom, stručnom časopisu ili internet portalu, i da to neće biti u budućnosti, kao i da isključivo pravo objavljivanja ima Banja Luka College.

IZRADA RADA

Podjela rada

Podijelite rad u jasno definisane sekcije. Naslov svake sekcije treba da bude pisan velikim slovima Times New Roman bold, 12 pt. Svaka podsekcija ima kratki naslov. Naslov podsekcije se piše Times New Roman bold, 12 pt, ne velikim slovima. Svaki naslov treba da bude u posebnom redu. Podsekcije treba da se koriste kao referenca u teksu. Na primjerne navodite ”kao gore u tekstu” ili ”naprijed navedeno”, već, kao u ili prema ”naziv podsekcije”.

Naslovna stranica

Na prvoj stranici se mora nalaziti: naslov rada, imena autora i zvanje, adresa i kontakt, sažetak/abstract i ključne riječi.

Naslov rada. Naslov rada na sredini u vrhu, velikim slovima, Times New Roman bold, 14 pt, najviše dva reda. Iz naslova rada treba jasno da prozlazi sadržaj rada, a ukoliko to nije moguće, tada ispod naslova treba da stoji podnaslov.

Imena autora i zvanje. Ispod naslova ime i prezime autora uz koje je naznačena fusnota koja sadrži podatke o naučnom zvanju i institucija u kojoj radi autor kao i njegova e-mail adresa.

Sažetak/Abstract.Kratak sažetak ili abstract na srpskom/hrvatskom/bosanskom i engleskom jeziku sadrži od 100 do 250 riječi. Sastavni dijelovi sažetka su: cilj istraživanja, metodi, rezultati i zaključak. Sažetak se piše u Times New Roman italic 12 pt.

Ključne riječi. Ispod sažetka navedite do 5 ključnih riječi. Ne navodite skraćenice. Ključne riječi će se koristiti za svrhe indeksiranja. Ključne riječi se pišu u Times New Roman italic 12 pt.

Tekst rada

Tekst rada počinje od slijedeće stranice. Tekst se piše u Times New Roman, 12 pt, line spacing: Single, razmak izmedju paragrafa: 6 pt. Format stranice je A4. Koristiti margine 2 cm gornja i donja, 2.5 cm lijeva i desna, nema header-a i footer-a.

Skraćenice

Izbjegavajte skraćenice u naslovu i u sažetku. Prvo spominjanje u tekstu treba da sadrži puni naziv i zatim u zagradama (u daljem tekstu:”skraćenica”).

Tabele/slike/prikazi

Označite brojem tabele/slike/prikaze redom kako se pojavljuju u tekstu. Fusnote na tabelama/slikama/prikazima treba da se nalaze ispod same tabele, horizontalno, veličina fonta 10 pt, italic. Vodite računa da se podaci iz tabela/slika/prikaza ne ponavljaju na drugim mjestima u radu.

Reference

Literatura.Naznačite reference putem eksponenta u tekstu u vidu broja po redu pojavljivanja reference u tekstu. Na primjer: Država1 je.. Referenca na literaturu trebada sadrži prezime i početno slovo imena autora, naziv publikacije u italic-u, izdavač, mjesto i godina izdanja, oznaka stranice, npr. Kelzen H., Čista teorija prava, Gutenbergova Galaksija, Beograd 2000, str. 254.

Izvori. Referenca na izvore treba da sadrži naziv izvora, službeno glasilo (ili ako nije moguće internet adresu) gdje je izvor objavjen,broj službenog glasila, godina izdanja, član, stav, tačka. Na primjer: Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 112/07i 13/10, član 5.

Web reference. Izbjegavajte korištenje ”online” referenci ako je moguće. Ako je ipak neophodno korištenje takvih referenci tada referenca na internet stranicu treba da sadrži naziv internet stranice, kao i datum i vrijeme pristupa stranici, npr. www.blc.edu.bastranici pristupljeno 14. 9. 2012. u 12.00. Svakako vodite računa o kredibilnosti i stalnoj dostupnosti internet adresa.

Ukoliko koristite referencu koja je zaštičena ”copyright-om” tada morate imati dozvolu za korištenje takvog materijala sa drugih izvora (uključujući i internet stranicu).

Ukoliko se referenca odnosi na naslov na engleskom jeziku, tada u produžetku citiranog djela na engleskom jeziku po gore navedenim principima, u zagradi treba da stoji prevod navedenog djela, na primjer: Keller H., Stone Sweet A., A Europe of Rights, The Impact of the ECHR on National Legal Systems, Oxford University Press, 2008, str. 7 (Keller H., Stone Sweet A., Evropa prava, Uticaj ECHR na nacionalne pravne sisteme, Oxford University Press, 2008, str. 7).

Reference kao objašnjenja teksta treba, u principu, da se izbjegavaju. Sve reference se pišu u Times New Roman, pt 10.

Na kraju rada autor navodi literaturu i sve korištene reference sa izvučenim prezimenima autora po abecednom redu, u Times New Roman, pt 10, na primjer:

Colgan, F., Ledwith S.: Gender, Diversity and Trade Unions: International Perspectives, Routledge, 2002;

Harcourt, M., Wood, G.:Trade Unions And Democracy: Strategies And Perspectives, Transaction Publishers, New Brunsvick,New Jersey, 2006;

Jacobi, O., Jessop, B., Kastendiek, H., Regini, M.: Economic Crisis, Trade Unions and the State, Biddles Ltd, Guldford and King’s Lynn, 1986.

 

[1] Pravilnik o pubikovanju naučnih publikacija, Službeni glasnik RS br. 77/10.