Uputstvo za autore


Instrukcije autorima za pripremu rada:

Pripremljeni radovi se šalju na e-mail: racunovodstvo@blc.edu.ba.

Dostavljeni radovi moraju predstavljati originalan neobjavljeni rad koji nije dostavljen za publikaciju na drugom mjestu. Preporuka je da radovi budu do 12 stranica, uključujući i sažetak. Na prvoj stranici mora se nalaziti naslov rada, imena autora i zvanje, institucija u kojoj su zaposleni i kontakt, sažetak/abstract i ključne riječi/keywords.

Naslov rada: Times New Roman, 14 pt, podebljano, centrirano, velika slova.

Imena autora: Times New Roman, 12 pt, podebljano, centrirano. Ime i prezime autora navodi se ispod naslova, a u fusnoti je potrebno navesti podatke o naučnom zvanju autora i instituciji u kojoj je zaposlen.

Sažetak: Times New Roman, 12 pt, zakrivljeno. Sažetak sadrži od 100 do 250 riječi, a piše se na jednom od jezika naroda bivše Jugoslavije i obavezno na engleskom jeziku.

Ključne riječi: Times New Roman, 12 pt, zakrivljeno. Navodi se do 5 ključnih riječi na jednom od jezika naroda bivše Jugoslavije i obavezno na engleskom jeziku.

Tekst rada: Times New Roman, 12 pt, obostrano poravnanje.

Format stranice je A4, a sve margine po 2,5 cm. Prored je 1,5 pt, razmaka između paragrafa nema, a prvi red paragrafa je uvučen 1 cm. Rad mora biti podijeljen u jasno definisane sekcije i podsekcije. Naslov svake sekcije piše se velikim, a svake podsekcije malim slovima (Times New Roman, 12 pt, podebljano). Tabele i slike moraju biti numerisane, pri čemu se njihov naziv piše iznad, a izvor ispod tabele ili slike (Times New Roman, 10 pt, zakrivljeno).

Prilikom struktuiranja rada, potrebno se pridržavati IMRAD metodologije (Introduction, Methodology, Results and Discussion), tako da bi svaki rad trebao imati sljedeći sadržaj: uvod, metodologija, rezultati, analiza i diskusija ili zaključci. Prilikom citiranja u radu, navodi se prvi i drugi autor i godina izdanja (Samuelson i Nordhaus, 2010) ili prvi autor i „et al“ ukoliko postoji tri ili više autora (Ziger et al., 1991).

Nakon teksta, potrebno je navesti korištenu literaturu. Pregled literature sadrži samo one izvore na koje se autori pozivaju u radu. Izvori trebaju biti sortirani abecednim redom i pripremljeni prema APA stilu (https://apastyle.apa.org/).