Propozicije

NAZIV TAKMIČENJA: Mini olimpijada „Računovodstvo 2017“

CILJ TAKMIČENJA: Međufakultetska saradnja i afirmacija znanja iz oblasti računovodstva sa ciljem stvaranja dobre osnove i povoljne klime za dalji razvoj ove oblasti, kvaliteta nastave i stručnog kadra,  te bolje primjene stečenog znanja u praksi.

ORGANIZATOR: Visoka škola Banja Luka College“, Banja Luka

SPONZOR OLIMPIJADE: Sponzorski program je otvoren

SPONZORI EKIPA: Svaka ekipa može da obezbjedi  sponzora za ovo takmičenje, a organizator će obaviti njegovo publikovanje.

ORGANIZACIONI ODBOR:

Učešće u radu organizacionog odbora mogu da uzmu  i predstavnici sponzora olimpijade, kao i predstavnici visokoškolskih ustanova.

Predsjednik organizacionog odbora: Doc. dr Nenad Novaković

Članovi organizacionog odbora:

 1. dr Rajko Macura
 2. dr Svetlana Dušanić Gačić
 3. dr Simeun Vilendečić
 4. dr Branka Savić
 5. Msc Dragan Pejić
 6. MA Zoran Gazibarić
 7. Mr Vesna Đurović

TAKMIČARSKA KOMISIJA: Komisiju čine profesori fakulteta i visokih škola čije ekipe se takmiče. Komisija će biti sastavljena od 3 članova (predsjednik komisije i 2 člana), a rad komisije nadlgeda po jedan posmatrač svakog fakulteta ili visoke škole. Predsjednika komisije predlaže Organizacioni odbor, a ostala 2 člana se imenuju žrijebom.

TESTOVE PRIPREMAJU: 

EKIPE: Svaka ekipa broji tri člana ,a svaka visokoškolska ustanova  može da prijavi do dvije ekipe. Na takmičenje se mogu prijaviti kandidati koji imaju status studenta u visokoškolskoj ustanovi  za koju nastupaju.

TAKMIČENJE: Takmičarski test je pismeni, u elektronskoj formi, sadrži 50 pitanja, a radi se 60 minuta. Testovi će biti na srpskom i engleskom jeziku, a po potrebi, organizator će obezbijediti i prevod na druge jezike.

Svaki student iz ekipe radi za sebe pismeni dio (elektronski test). Sabiranjem bodova sva tri člana ekipe dobija se ekipni pobjednik.  U slučaju da više ekipa osvoji isti broj bodova, ekipe će imati dodatih pet pitanja koje će sastaviti posebna Komisija koju će sačinjavati mentori čije ekipe ne dobijaju dodatna pitanja.

OBLASTI:

 

 1. osnovni računovodstveni pojmovi,
 2. knjiženje poslovnih promjena,
 3. obračun i evidentiranje poreza na dodatu vrijednost (PDV),
 4. finansijski izvještaji,
 5. Međunarodni računovodstveni standardi (MRS)
 6. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI)