Olimpijada 2013. Test pitanja i odgovori – primjeri

1. Preduzeće je kupilo kamion za 1.200 tako što je uplatilo sa tekućeg računa 500 a za 700 izdalo mjenicu koja dospijeva za 60 dana. Koje su posljedice ove promjene tačne?

a) povećana je ukupna imovine za 1.200,

b) povećane su obaveza za 700

c) smanjena je solventnost preduzeća

d) ova promjena je uticala na visinu kapitala preduzeća

Odgovor: b, c

2. Uspješna interna kontrola podrazumjeva odgovarajuću raspodjelu dužnosti u preduzeću. To znači:

a) ni jedan zaposleni ne bi trebalo da rukovodi svim vidovima transakacija

b) odgovornost svakog zaposlenog treba da bude precizno definisana

c) kriteriji motivacije treba da bude pažljivo odabrani

Odgovor: a,b,c

3. Eksterna revizija eliminiše potrebu za:

a) internom revizijom

b) razvijanjem povjerenja zaposlenih koji rukovode određenim sredstvima

c) ni jedno od navedenog

Odgovor: c

4. GAAP je skraćenica za :

a) međunarodnu organizaciju za računovodstvene standarde

b) opšteprihvaćena računovodstvena načela

c) udruženje profesionalnih računovođa Portugalije

Odgovor: b

5. Profesionalnom računovođi je zabranjeno da:

a) rješava probleme na osnovu stručnog prosuđivanja,

b) se zaposli u drugom preduzeću iste djelatnosti nakon odlaska iz preduzeća

c) koristi neobjavljene informacije o finansijskom položaju klijenta u ličnu korist

d) kupuje obične akcije drugih preduzeća

Odgovor: c

6. Koje od sledećih konstatacija se odnose na upravljačko računovodstvo:

a) za prezentaciju se koriste definisani i priznati standardi izvještavanja

b) informacije se prilagođavaju potrebama donosilaca pojedinih odluka

c) informacije se distribuiraju spoljnim korisnicima

d) evidentiraju se i prezentuju rezultati po aktivnostima

Odgovor:b i d

7.  U proizvodnom preduzeću račun Troškovi proizvodnje u toku se zadužuje za:

a) utrošeni direktni materijal, troškove direktnog rada i opšte troškove proizvodnje

b) troškove proizvodnje gotovih proizvoda

c) troškove perioda

d) sve navedene troškove

Odgovor: a

8. Povećanje rashoda se knjiži na potražnu stranu računa rashoda

a) tačno

b) nije tačno

Odgovor: b

9. Troškovi predstavljaju:

a) u novcu izraženu vrijednost utrošenog rada i sredstava koja su potrošena za jedan proizvod

b) u novcu izraženu vrijednost utrošenog rada i sredstava koja su potrošena za jedan proizvod plus finansijski rashodi

c) sve pod b plus rashodi od obezvrjeđenja imovine

Odgovor: a

10. Kalkulacija predstavlja skup postupaka pomoću kojih se dolazi do

a) troškova po jedinici proizvoda

b) ukupnih troškova poslovanja

c) ukupnih rashoda

Odgovor: a

11. Porez na dodatu vrijednost je trošak poslovanja

a) nije tačno

b) tačno

Odgovor: a

12. Računovodstveno planiranje podrazumjeva izradu

a) operativnih planova

b) strategijskih planova

c) i jednih i drugih

Odgovor: c)

13. Racio novčane likvidnosti je odnos između

a) obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza

b) novčanih sredstava i dospjelih obaveza

c) ukupnih sredstava i kredita

Odgovor: b

14. U sistemu PDV, preduzeće koje nije poreski obveznik, u vrijednost nabaljenog materijala od subjekta koji je poreski obveznik, PDV iskazan na fakturi dobavljača

a) ne uključuje u nabavnu vrijednost materijala

b) uključuje u nabavnu vrijednost materijala

Odgovor: b

15. Primjena metoda obračuna utroška zaliha materijala po kome se zalihe troše obrnutim redosedom u odnosu na redosled nabavki naziva se

a) LIFO

b) FIFO

Odgovor: a

16. Neto obrtna sredstva predstavljaju razliku između

a) ukupnih sredstava i tekućih obaveza

b) aktive i akcijskog kapitala

c) tekuće aktive i tekućih obaveza

Odgovor: c

17. Uplata osnivačkog uloga vlasnika preduzeća od 100.000 je:

a) dovela do povećanja aktive i pasive za po 100.000

b) dovela do smanjenja aktive i pasive za 100.000

c) nije dovela do promjene bilansne sume

Odgovor: a

18. Prema izvodu banke izvršeno je plaćanje obaveza prema dobavljaču za izvedene radove na izgradnji poslovnog objekta u iznosu od 1.000.000. Knjiženje ove promjene je

a) D rn Dobavljači u zemlji, a P rn Poslovni račun za 1.000.000

b) D rn Poslovni račun, a P rn Odobreni krediti

c) D rn Dobavljači u zemlji, a P rn Dugoročni krediti

d) D rn Troškovi robe, a P rn Dugoročni krediti

Odgovor: a

19. Koeficijent obrta prosječnih obrtnih sredstava izračunava se iz odnosa

a) poslovnih prihoda i prosječno angažovanih sredsatava

b) poslovnih prihoda i prosječno angažovanih obrtnih sredstava

c) poslovnih rashoda prosječno angažovanih sredsatava

d) poslovnih rashoda prosječno angažovanih obrtnih sredsatava

Odgovor: d

20. Međunarodni računovodstveni standard 1 odnosi se na:

a) prihode

b) troškove pozakmljivanja

c) zalihe

d) ništa od navedenog

Odgovor: d