About Us

BLC je gradska visokoškolska ustanova sa vizijom, misijom i savremenim studijem, koju gradimo na tome da su dobar početak i pravilan poslovni odnos put do uspjeha koji otvara vrata.”

BLC kao gradska visokoškolska ustanova poseban kvalitet i afirmaciju akademskog studija i akademske zajednice grada, gradi na primjeni zakonskih i drugih pravnih propisa, tako što uvažava:

  • bolonjske prinicipe, čija je primjena, obaveza preuzeta i prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, a koji vode postepenom uspostavljanu jedinstvenog evropskog prostora visokog obrazovanja,
  • akademske vrijednosti i slobode intelektualnog rada nastale u prethodnim vijekovima na evropskim univerzitetima,
  • realne individualne i društvene uslove za život i rad studenata, koji se još uvijek razlikuju od uslova za studij u razvijenim evropskim državama.