Uputstvo za pisanje sažetka

Naslovna stranica

Na prvoj stranici se mora nalaziti:

  • naslov rada,
  • imena autora i zvanje,
  • adresa i kontakt,
  • sažetak/abstract i
  • ključne riječi.

Naslov rada. Naslov rada na sredini u vrhu, velikim slovima, Times New Roman bold, 14 pt, najviše dva reda. Iz naslova rada treba jasno da prozlazi sadržaj rada, a ukoliko to nije moguće, tada ispod naslova treba da stoji podnaslov.

Imena autora i zvanje. Ispod naslova ime i prezime autora uz koje je naznačena fusnota koja sadrži podatke o naučnom zvanju i institucija u kojoj radi autor kao i njegova e-mail adresa.

Sažetak/Abstract.Kratak sažetak ili abstract na srpskom/hrvatskom/bosanskom i engleskom jeziku sadrži od 100 do 250 riječi. Sastavni dijelovi sažetka su: cilj istraživanja, metodi, rezultati i zaključak. Sažetak se piše u Times New Roman italic 11 pt.

Ključne riječi. Ispod sažetka navedite do 10 ključnih riječi. Ne navodite skraćenice. Ključne riječi će se koristiti za svrhe indeksiranja. Ključne riječi se pišu u Times New Roman italic 11 pt.